Mentaal

Mentale ondersteuning en begeleiding

Het coachen van kinderen in een sportclub kan niet louter benaderd worden als het toepassen van een eenvoudig instructiemodel waarbij de coach (bij)stuurt en de jongeren uitvoeren. Vanuit onze club willen we een bredere visie hanteren en dit proces zien als een sociaal gebeuren dat ingebed zit in de complexe interacties tussen de club, de coach, de spelers en hun context. Het is dan ook onze ambitie om hiermee als club op een bewuste manier om te gaan. Om dit te verwezenlijken zet de club sterk in op het uitbouwen van een efficiënte communicatie. Een permanente feedbackloop tussen coach, spelers en ouders lijkt ons immers van essentieel belang.

Verbroedering Beersel Drogenbos beoogt in de eerste plaats een omgeving te bieden waar de jongeren binnen een veilig klimaat plezier kunnen beleven aan hun sport om op die manier bij te dragen tot hun verdere ontwikkeling. Veiligheid en plezier zijn hierbij geen twee willekeurig gekozen waarden. Ze vormen in de basis voor een (psychologisch) gezonde (leer)omgeving waarbinnen de motivatie tot zelfontplooiing via de sport hoog gehouden wordt.

Vanuit de cluborganisatie willen we bijdragen aan deze waarden door coaches, ouders en jongeren te ondersteunen door eenvoudige, rechtstreekse en onrechtstreekse communicatiemiddelen aan te bieden waarbij er expliciet ruimte wordt gemaakt voor het psychisch welbevinden van alle betrokken partijen.

  • Coaches en bestuur schuiven in hun jaarplanning mentale aandachtspunten naar voren. Via PSD wordt er op regelmatige basis een bevraging van ouders en spelers verspreid rond deze thema’s. De bekomen feedback kan zowel persoonlijk als onder begeleiding verwerkt worden en draagt bij tot de verdere ontwikkeling van zowel de coaches als de club.
  • Bovendien vormen onze coördinatoren en verantwoordelijke teammanagers rechtstreekse aanspreekpunten voor zowel coaches, ouders als jongeren. Eventuele problemen of bezorgdheden kunnen naar en via hen gecommuniceerd worden (en dit in beide richtingen).
  • De club maakt gebruik van de ondersteuning die geboden wordt via de website van Sport Vlaanderen. Meer bepaald wordt er gebruik gemaakt van de ‘mental matrix voor ouders’. Deze tool heeft tot doel om bij te dragen tot bewustwording van de rol van de ouders en een dialoog rond elk (maand)onderwerp te bevorderen.

Extra informatie of vragen? Neem contact op met onze Mental Coach, Koen Van Molle: mental@vbdfoot.club