Missie en visie

Missie

We zijn gepassioneerd! Onze mensen ademen liefde voor voetbal.
Dagelijks biedt de teamsport intense beleving. Aan onze spelers, aan de ouders, aan de supporters, aan onze hele staff, aan helpers en bestuur. Dat is de essentie!
We beleven succes. Door werkijver, door trainingsarbeid, door creativiteit en techniek. Door samenwerking. Door helderheid van geest.
We beleven pijn, verdriet en ontgoocheling. Na verlies, na gemiste kansen of blessure zelfs.
We tonen respect. Voor de tegenstander, de scheidsrechter, voor de organisatie, voor de ander – gelijk achtergrond, afkomst, geloof of filosofie. Wij zijn een sociale en verdraagzame club.
Wij zijn een familie met eenzelfde passie. We geloven er in dat we via voetbal als teamsport kunnen bijdragen om gezonde en veerkrachtige jongeren te vormen. Als zij de herinnering hieraan meedragen, tentoon spreiden en doorgeven; dan is onze missie geslaagd. Dan blijft onze clubgeest gewaarborgd bewaard.

Visie – basiswaarden

Betrokkenheid
Spelers, ouders, staff, helpers (team van vrijwilligers & verenigingswerkers), familie, vrienden – het spel wordt niet gespeeld zonder voorbereiding. Het spel wordt niet gespeeld zonder publiek. VBD stelt zich op als een open familie. Deze sfeer maakt mensen bereid om ook de helpende hand uit te steken. Betrokkenheid is olie in de machine. Zonder deze inzet en beleving kan een amateurclub niet bestaan. Het is een basishouding die vanuit het bestuur ook gepromoot wordt. Betrekken, verdelen, vertrouwen, appreciëren, dank tonen. Deze houding bepaalt de conditie van onze club. Daartoe zet de club ook een zeer open communicatiestrategie op, via www.vbdfoot.club, via facebook, via instagram, via prosoccerdata

Integratie – Non-discriminatie – NO-RACISM
Betrokkenheid houdt ook in, zonder uitsluiting. Niet uitsluitend naar geslacht, naar geaardheid, naar leeftijd, naar afkomst, naar huidskleur, naar religie, naar filosofie, naar maatschappelijke klasse, naar personen met een beperking.
Om integratie te ondersteunen heeft de club zich geëngageerd om actief in te zetten op TAAL. VBD is in realiteit actief in een meertalige omgeving. Om in onze maatschappij alle kansen te genieten, is een goede kennis van het Nederlands echter onontbeerlijk. VBD speelt in het Nederlandstalige voetbalverbond van VFV. Voor de spelers en staff is een goede verstandhouding (verstaanbaarheid) met de spelleiding onontbeerlijk. De club biedt daarom ondersteuning aan zowel staff, trainers, spelers, ouders, om het Nederlands op te pikken. Voetbal als teamspel geeft daar onmiddellijk aanleiding toe. Deze initiatieven worden opgezet in afstemming met vzw De Rand, de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Beersel. De uitbouw van een taalactieplan is een actief werkpunt in de organisatie, dat met beide handen is opgenomen.
De club begeleidt initiatieven voor G-sport. Met de 55+ Wandelvoetbalploeg, houden we onze senioren jong en gezond betrokken. Met het opvangcentrum in Alsemberg, worden acties voor integratie, inzet en ondersteuning van vluchtelingen binnen onze organisatie opgezet. Verschillende spelers / medewerkers in VBD hebben via deze weg reeds hun plek binnen onze organisatie opgenomen. Meisjes worden alle mogelijkheden geboden in de jeugdopleiding. KBVB en VFV campagnes voor verdraagzaamheid, voor ondersteuning van diversiteit, tegen homofobie, worden actief opgepikt binnen de club.
Wij menen fier te mogen zijn op de cocktail van mensen die onze club verbindt. VBD is een spiegel van de multiculturele realiteit van de Brusselse regio.
Om toezicht te houden op integratie en non-discriminatie, beschikt de club ook over een interne ombudsman: Davy Hutson.

Respectvol
We tonen respect. Voor de tegenstander, de scheidsrechter, voor de organisatie, voor de ander – gelijk diens achtergrond, afkomst, geloof, geaardheid, handicap of filosofie. Wij zijn een sociale en verdraagzame club. Al onze spelers en medewerkers wordt respect gevraagd voor de infrastructuur. Voor de voorbereiders van het spel (clubwerking). Dit respect wordt ook geuit door discipline. Opruimen van kleedkamers. Onze spelers worden actief opgevolgd indien ze meer dan normaal betrokken zijn bij wedstrijdincidenten (gele en rode kaarten). Doel is teamsport ook aan te wenden om deze onmisbare kenmerken van maatschappelijk functioneren aan te brengen.

Relativiteit
We zijn dankbaar voetbal te kunnen beleven. Onze favoriete teamsport is de kapstok om jongeren te vormen tot gezonde en veerkrachtige personen. Hoewel in enthousiasme sommigen van voetbal alleen denken te kunnen leven, onze sport, in het kader van een amateurclub, is altijd bijkomstig aan de eerste peilers: familie, gezondheid, schoolopleiding. Onze club ondersteunt haar leden om eerst daar een goed evenwicht te vinden. Spelers mogen niet geclaimd worden door de club, als daardoor de mogelijkheid wegvalt om in de eerste plaats familie, gezondheid en opleiding te respecteren. Onze leden moeten een gezond evenwicht vinden tussen al deze elementen en hun sport. Voetbal is sport via een spel.

Sporten is gezond
Sport is onze weg om gezonde jongeren te vormen. Omdat het gezond moet blijven, zet VBD in op een goede en multidisciplinaire medische omkadering. Er is aandacht voor voeding, eten en drinken, hartscreening, blessurevoorkoming. De intensiteit van trainingsarbeid dient individueel te worden afgestemd op het vermogen van de individuele speler om deze zonder schade op te nemen. De gezonde groei van elke individuele speler moet altijd bewaakt worden. Terughoudendheid is op zijn plaats als er bij jonge spelers impact of interactie dreigt te zijn met symptomen aan hun groei gerelateerd. Een professionele doorverwijzing naar de beste medische ondersteuning wordt geïntegreerd.

Lokale positie
VBD is een fusieclub, gevormd uit SK Beersel, FC Drogenbos, VC Lot. Virtueel kan je stellen dat ook KSV Alsemberg, na haar opdoeken, deels in de club opgenomen werd. VBD erkent de evolutie naar verdere integratie door fusies op lokaal niveau. VBD neemt op dit vlak een proactieve houding aan. Het thema is onderwerp van werkvergaderingen met het gemeentebestuur. De club neemt voorzichtig initiatief voor samenwerking en verdere integratie, onder meer met FC Dworp en KHO Huizingen. Samenwerking wordt zowel bespreekbaar als effectief gemaakt. Intern hanteert de club de werktitel Beersel United. Enkel door de bundeling van krachten, infrastructuur, spelerspotentieel en financiële werving, kan op termijn de overleving van een sterke voetbalvereniging worden gewaarborgd.

Sportief Regionale ambitie
VBD zet alle mogelijke middelen in voor de inrichting van een kwalitatief hoogstaande Interprovinciale jeugdopleiding met regionale uitstraling. Spelers dagelijks stimuleren om hun grenzen te verleggen, om ze klaar te maken voor doorstroming naar een hoger niveau of minstens het station van de eigen 1e ploeg, dient het perspectief te zijn. Om dit te realiseren dient elke schakel elke dag te streven naar uitmuntendheid, zelfontplooiing en zelfkritiek. We laten echter niemand uit de boot vallen. Ook spelers die net dit trapje niet nemen, zien wij progressie maken door een ambitieus ingestelde jeugdopleiding. Wanneer de kritische individuele evaluatie van een speler erop wijst dat het verschil met het behaalde IP-niveau van de groep te groot wordt, krijgen speler en ouders een uitgebreide begeleiding met doorverwijzing. VBD zet erg in op dit delicate proces, waarbij speler en ouders geconfronteerd worden met een evaluatie. VBD begeleid de speler indien mogelijk naar het juiste niveau binnen de eigen organisatie. Indien niet voorhanden, begeleiden we naar een omgevende club, met voorrang uit het netwerk van clubs binnen de gemeente Beersel, waar alle amateurniveaus aan bod komen. Einddoel is om iedere speler volgens zijn eigen mogelijkheden, zij het in recreatieve teams of selectiegroepen, op een pedagogische en sportieve verantwoorde wijze, de mogelijkheid te geven met plezier zijn favoriete sport te beleven. Wij merken dat onze spelers die op deze wijze bij andere clubs aansluiten, vaak welkome gasten zijn. Wij hopen ze de juiste attitude en vaardigheden voor de teamsport te hebben meegeleverd.
Door deze sportieve ambitie te combineren met de sfeer van een familieclub, met respect voor eenieder, menen we het DNA van onze club vast te leggen. Deze houding draagt bij aan de regionale uitstraling, vereist om ook sterke (commerciële) werving (van spelers en medewerkers) te kunnen opzetten.

Positief vormend
We zijn er om te ondersteunen. Om bij spelers zelfvertrouwen op te bouwen. Daarom zijn we positief coachend. Daarom kijken we ook toe op een rustige omgeving. Kinderen zijn in onze club om met plezier en sport hun vrije tijd zinvol invulling te geven. Het resultaat moet ontspanning zijn. Dit kan niet indien externe druk van publiek, coach en verwachting dermate gaan overwegen, dat kinderen verkrampen. De impact kan desastreus zijn. Het omgekeerde, bij het schenken van vertrouwen, is prachtig om elke dag te mogen meemaken: kinderen de lach op het gezicht toveren door het besef dat ze individueel en in groep grensverleggend hebben gepresteerd. VBD organiseert terugkerende stille dagen om de supporters eraan te herinneren dat deze context onontbeerlijk is voor de ontplooiing van hun dierbare spelers.

Schoonheid – Creativiteit – Geloof (vertrouwen) – Goede smaak
Het kan vreemd ogen, maar wij zetten dit nadrukkelijk mee in het plan. Het geleverde spel dient van een Schoonheid te zijn. Schoonheid maakt het aantrekkelijk. Zowel de speler zelf als de toeschouwer kan genieten van de intelligentie, de creativiteit, de spitsvondigheid van het geleverde spel. De schoonheid van het spel versterkt het plezier. Schoonheid ontspruit aan creativiteit en kunde. De oriëntatie op mooi spel zet dus aan om onontbeerlijke vaardigheden voor onze spelers (ook als mensen) te ontwikkelen. Schoonheid oriënteert op creëren, niet op vernietigen. Schoonheid is een drijfveer in de sport.
Deze inzet op schoonheid en creativiteit is een uiting van vertrouwen in onze leden. Optimistisch. Op vooruitgang gericht.
Wij betrachten dit door te trekken in alle elementen van de club. Goede smaak. In communicatie, in kwaliteit van de infrastructuur, in uitrusting, in taal, met de sterke gastronomische streekproducten, waarvoor we als gastheer voor interprovinciaal voetbal een uithangbord zijn.

Krachtige organisatie
Kernwoorden voor de opbouw van een krachtige organisatie zijn: Professionalisme – Vitaal – Plezier – Moderne communicatie – Financieel gezond

  • Professionalisme: We zijn vrijwilligers maar spiegelen ons aan de bedrijfswereld. We implementeren professionele tools. We zijn een multidisciplinair team. Complementair. Verschillende schouders, verschillende ogen, verschillende handen – elk met hun eigen insteek en vermogen. De samenstelling levert ons vaardigheden in financiële opvolging, logistiek management, communicatie, …
  • Vitaal: VBD is een organisatie met een groep jonge werkende mensen aan het stuur. Hierin zit een belangrijke troef van de organisatie. Hierin verschillen we een tikkeltje van amateurvoetbalclubs die hoofdzakelijk aangestuurd worden door vrijwillige seniors. Wij willen dit kenmerk volledig op peil houden door ook jonge mensen te laten aansluiten in bestuursfuncties. Altijd wordt vooruit gekeken op doorgeven van ervaring, inzicht en kennis aan de volgende generatie. Op deze wijze willen wij elke dag de toekomst van de club waarborgen. Hierin hebben wij vertrouwen. We willen onvermijdelijke evoluties in de bestuursploeg stabiel laten verlopen met een mix van ingewijde en nieuwe mensen. Wij zijn er van overtuigd dat deze georganiseerde vernieuwing de kracht van de vereniging bepaalt. Niemands pakket vrijwillige energie is immers onuitputtelijk.
  • Plezier: Het moet plezierig zijn. We organiseren plezier en beleving. Niemand mag onder druk van verplichting slachtoffer worden en de betrokkenheid bij onze vereniging ervaren als een ‘last’.
  • Moderne Communicatie: VBD wil dicht bij de jeugd staan. Onze organisatie communiceert actief via website, via Facebook, via Instagram, via Prosoccer. Onze communicatie is open. Alle leden worden dicht betrokken bij het nieuws over het reilen en zeilen van de club.

• Financieel gezond: Voetbal inrichten volgens de beoogde standaard is een dure zaak. De realiteit verplicht ons elke dag kostenbewust te zijn. De inrichting van onze passie kunnen we enkel veroorloven door ook de betrokken gemeentebesturen, inrichters van onze infrastructuur, te overtuigen van het maatschappelijke belang van ons werk. Hun bijdrage is onontbeerlijk, hetzij via subsidie hetzij via onderhoud en beheer van infrastructuur. Er is permanent overleg met beide gemeentebesturen van Beersel en Drogenbos. Onze leden dragen ons een warm hart. Zij worden betrokken bij de talrijke initiatieven in de club. Om ambitieus te kunnen zijn, is echter een permanente, dynamische sponsorwerving en sponsorwerking vereist. VBD slaagt er in om haar netwerk aan externe sympathisanten uit te breiden, door een sterk merk te zijn, door een goed imago op te bouwen, door haar moderne communicatietools verder uit te bouwen.

Conclusie: VBD een groot hart voor sport / sporten met een groot hart

#samensterker

One thought on “Missie en visie

  1. The article was a delightful read, and The passion shines as brightly as The intellect. Quite the combination!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *